Privacy Policy

Privacy- en cookiebeleid versie mei 2018

Artikel 1: Algemeen

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijken van de verwerking zijnde IMMO BLOKHUIS NV, Bosmanslei 30 te 2018 Antwerpen, BE0536.233.519

IMMO BLOKHUIS NV hecht veel belang aan de privacy. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken en u hierover zoveel mogelijk informeren.

IMMO BLOKHUIS NV leeft de wet- en regelgeving betreffende de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de bepalingen van de General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden (Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens) na.

Deze Privacy Policy is ook van toepassing indien u een bezoek brengt aan onze kantoren, websites, meedoet aan een wedstrijd, actie of event of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten.

Artikel 2: Verwerking van persoons­gegevens

IMMO BLOKHUIS NV verwerkt en verzamelt persoonsgegevens van klanten en contacten.

Deze persoonsgegevens zijn gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres enz… Het begrip verwerking is ruim en dekt onder meer het verzamelen, bewaren, actualiseren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens is enkel aan de orde indien u een natuurlijke persoon bent. Indien u een rechtspersoon bent dan geldt deze Privacy Policy enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen, zijnde gemandateerden, contactpersonen.

Voor zover u een zelfstandige, een eenmanszaak, vof of maatschap bent, dan wordt u eveneens gezien als persoon waarop de Verordening van toepassing is daar het in dit geval tevens om gegevens gaat die direct of indirect iets over u vertellen.

IMMO BLOKHUIS NV verzamelt de informatie die u ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u ons een mail stuurt), elektronisch of mondeling (bijvoorbeeld in ons kantoor). Daarnaast registreren onze systemen ook persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens uw gebruik van onze producten en diensten dan wel informatie die wij verkrijgen van derden, waaronder makelaars.

We verzamelen onder meer persoonsgegevens die u kunnen identificeren en toelaten contact met u op te nemen ( naam, adres, emailadres, telefoonnummer), uw facturatie- en betalingsgegevens, het type browser.

Artikel 3: Rechtsgronden en doeleinden verzameling gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, in uitvoering van uw contract, ingevolge een wettelijke verplichting of in het belang van IMMO BLOKHUIS NV. Dit laatste wordt ook gerechtvaardigd belang genoemd en impliceert meer bepaald dat uw gegevens ook kunnen worden gebruikt voor studies, marketing, statistieken, om de veiligheid, beveiliging, bewaking van personen en goederen te garanderen.

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (‘opt-in’). Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden, zonder motivering en gratis.

IMMO BLOKHUIS NV zal uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van IMMO BLOKHUIS NV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze werken te kunnen bieden;
 • uw aanvraag voor onze producten of diensten in behandeling te nemen;
 • om met u te communiceren en onze diensten te verbeteren;
 • in kader van voorbereiding, uitvoeren en beëindigen van een overeenkomst;
 • het toezenden van direct marketing, acties en promoties met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan IMMO BLOKHUIS NV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot IMMO BLOKHUIS NV, haar producten en/of diensten. IMMO BLOKHUIS NV kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door haar bewaarde documenten.

Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden voor bestuur, beheer en controle van de organisatie van IMMO BLOKHUIS NV, zoals door de juridische dienst, risicobeheer, interne en externe audit, inspectie om, betalingsbedrog op te sporen/te voorkomen, om een beter voorstel of korting te verschaffen, om ons te positioneren tegenover directe of indirecte concurrenten.

Artikel 4: Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt binnen IMMO BLOKHUIS NV maar kunnen in bepaalde gevallen, meestal in uitvoering van een contract, tevens worden gedeeld met derden, waaronder leveranciers, onderaannemers, studiebureaus, architecten, notarissen, landmeters, overheidsinstanties wanneer vereist door de wet of in het kader van juridische procedures. IMMO BLOKHUIS NV zal uw persoonsgegevens uiteraard niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 5: Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en bewerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen IMMO BLOKHUIS NV en u.

Artikel 6: Uw rechten als gebruiker

6.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw informatie en deze in te kijken.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om na deze inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen voor zover zou blijken dat de gegevens niet correct zouden zijn.
Bovendien heeft u het recht om volledig uit alle systemen en database van IMMO BLOKHUIS NV te worden gewist indien er een vermoeden is dat deze gegevens onrechtmatig zouden worden verwerkt. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

6.3. Recht van verzet

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke van verwerking over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken

6.6. Uitoefening van uw rechten

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart verplicht) kan u dergelijke verzoeken schriftelijk en gedateerd richten aan IMMO BLOKHUIS NV, Bosmanslei 30 te 2018 Antwerpen Email: privacy@verelst.be.

Wees wel altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wenst uit te oefenen.
IMMO BLOKHUIS NV moet uw identiteit aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten zou uitoefenen.
Heeft u een klacht in verband met de uitoefening van uw rechten, kan u zich steeds richten tot privacy@verelst.be

6.7. Recht om klacht in te dienen

Ten slotte heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming indien deze van oordeel is dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt of verzameld worden.

Artikel 7: Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. IMMO BLOKHUIS NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan IMMO BLOKHUIS NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen.
U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7.4. IMMO BLOKHUIS NV zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging van en verspreiding van deze gegevens of de niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Artikel 8: Toegang door derden

8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij zorgen voor een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy

Artikel 9: Beelden van camera’s

IMMO BLOKHUIS NV kan camera’s gebruiken rond de kantoren en gebouwen waar ze actief zijn. Beeldopnames en bewakingscamera’s rond de gebouwen van IMMO BLOKHUIS NV worden maximaal twee maanden bewaard. In sommige gevallen kan dit langer zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een misdrijf of overlast aan te tonen;
 • om schade bewijzen of om een dader of ordeverstoorder, een getuige of slachtoffer te kunnen identificeren;

Artikel 10: Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. De website van IMMO BLOKHUIS NV maakt gebruik van verschillende types cookies:

Niet aanpasbare cookies

 • Noodzakelijke functionele cookies die er technisch voor zorgen dat onze website naar behoren werkt.
 • Analyse-performantie cookies waarmee IMMO BLOKHUIS NV het gebruik van de website gaat meten
 • Social media cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

Aanpasbare cookies die ons toelaten een analyse van uw gebruik van onze website te analyseren.

Uw toestemming
Bij een eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt cookies toestaan of weigeren.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor Cookies weigeren.

U kunt tevens weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per e-mail naar privacy@verelst.be

Download the brochure

Leave your details and receive the digital brochure of Strombeek Business park.